HONOR vydal správu o ESG za rok 2023 na fóre pre trvalo udržateľný rozvoj (2024)

News provided by

HONOR

Jun 01, 2024, 13:02 ET

Predstavenie ocenených talentov HONOR v prestížnom Palace Museum

PEKING, 1. júna 2024 /PRNewswire/ -- Globálna technologická značka HONOR dnes úspešne hostila druhé fórum HONOR pre trvalo udržateľný rozvoj ESG v Jianfu Palace Garden múzea Palace Museum. S podporou vážených organizácií vrátane úradov pre investície a podporu technológií (ITPO) Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Ústrednej akadémie výtvarných umení (CAFA) a Čínskej asociácie obehového hospodárstva (CACE) sa na fóre stretli diplomati, medzinárodné organizácie, priemyselné združenia, univerzity a podniky, aby hlbšie diskutovali o udržateľnosti.

Continue Reading

Počas podujatia spoločnosť HONOR oficiálne predstavila svoju správu o environmentálnych, sociálnych a správnych oblastiach (ESG) za rok 2023, v ktorej zdôrazňuje svoj pokrok v posilňovaní postavenia mládeže, technológii Tech for Good (technológie pre dobro) a ekologickej transformácii. Medzitým do múzea Palace Museum dorazila výstava HONOR Talents Global Design Awards (celosvetové ocenenia talentov za dizajn), ktorá predstavuje neochvejný záväzok spoločnosti HONOR posilňovať postavenie mládeže a zachovávať kultúrne dedičstvo.

Podpora udržateľného rozvoja s technologickými inováciami

HONOR, ako významná globálna technologická značka, považuje ESG za dlhodobé strategické zameranie, ktoré zahŕňa sedem kľúčových oblastí: ochrana životného prostredia, technológie pre dobro, ochrana súkromia, posilňovanie postavenia mládeže, spoločensky zodpovedné podnikanie dodávateľov, rozvoj zamestnancov a zodpovedné riadenie.

„Spoločnosť HONOR, ktorá sa zaviazala k trvalo udržateľnému rozvoju zameranému na človeka, sa snaží podporovať inovatívne, otvorené a inkluzívne zodpovedné konanie. Snažíme sa ísť ďalej a vytvoriť nový inteligentný svet pre každého," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co. Ltd.

Posilňovanie postavenia mladých talentov, aby ukázali svoj potenciál

Z ocenení HONOR Talents Global Design Awards sa vyvinula platforma pre mladé talenty na celom svete, aby predviedli svoj plný potenciál. Za posledné štyri roky získala 25000príspevkov z viac ako 40trhov a 240univerzít. V roku 2023 získala interaktívna umelecká inštalácia „Čo sa deje v kameni", ktorú vytvoril Yuan Shi z CAFA, ocenenie Global First Place (globálne prvé miesto). Táto inštalácia pozýva divákov, aby sa zapojili do medzigeneračných interakcií s postavami z dynastie Han, živo zachytávajúc zaujímavú kolíziu medzi technológiou a kultúrou.

Zatiaľ sa v pavilóne Yanchun v Jianfu Palace Garden konala výstava HONOR Talents Global Design Awards. V nadväznosti na predchádzajúce výstavy, ktoré sa konali v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku, Paseo de la Reforma v Mexiku a Speicherstadt, miesto svetového dedičstva v Humburgu, sa opäť stal projekt posilňovania postavenia mládeže spoločnosti HONOR medzníkom globálnej kultúry.

Záväzok spoločnosti HONOR k technológiám pre dobro

Pri napĺňaní svojej stratégie technológií pre dobro sa spoločnosť HONOR naďalej venuje vývoju technológií a produktov zameraných na človeka. S cieľom uspokojiť digitálne potreby starších osôb, osôb so zrakovým a sluchovým postihnutím, poskytuje spoločnosť HONOR riešenia umelej inteligencie na zariadeniach, ako je čítanie obrazovky a titulky umelej inteligencie, ktoré prekonávajú digitálnu priepasť s offline a personalizovanými funkciami prístupnosti. Do konca roku 2023 spoločnosť HONOR vyvinula a zrealizovala 26projektov zameraných na starších ľudí, z ktorých profitovalo viac ako 4,66milióna používateľov, čo sa týka funkcií vizuálnej asistencie, a viac ako 940000používateľov, čo sa týka funkcií sluchovej asistencie.

Počas podujatia spoločnosť HONOR demonštrovala svoju vlastnú funkciu titulkov umelej inteligencie v reálnom čase, ktorá zviditeľňuje zvuk pre ľudí so zdravotným postihnutím. „HONOR zachováva otvorený a kolaboratívny prístup v našich nadchádzajúcich iniciatívach v duchu technológií pre dobro. Prostredníctvom otvorenej spolupráce plne využívame potenciál umelej inteligencie v ESG a iných oblastiach tým, že využívame synergiu medzi umelou inteligenciou na zariadeniach a na báze cloudu," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co. Ltd.

Spotreba čistej energie dosiahla v prvom roku 8%

HONOR aktívne začleňuje klimatické zmeny do svojho podnikového riadenia. S cieľom dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu prevádzku do roku 2045 spoločnosť HONOR vynaložila značné úsilie na zníženie emisií uhlíka vo svojich výrobkoch, výrobe a prevádzkach, čím preukázala silný záväzok k environmentálnej udržateľnosti. Od roku 2023 spoločnosť HONOR využíva čistú energiu, ktorá v prvom roku predstavovala 8% jej spotreby energie.

Spoločnosť HONOR dosiahla pozoruhodné míľniky vo svojom záväzku voči ekologickým produktom a výrobe. Vďaka pokroku vo výskume a dizajne, výbere materiálov, trvanlivosti a účinnosti získalo 128smartfónov a tabletov HONOR environmentálnu certifikáciu CQC, čo viedlo k zníženiu emisií skleníkových plynov o približne 876ton. Inovácie obalov realizované v roku 2023 zatiaľ dosiahli zníženie emisií uhlíka o viac ako 650ton.

Priemyselný park HONOR Intelligent Manufacturing bol uznaný ako zelená továreň na národnej úrovni, pričom sa očakáva, že samostatne vybudovaná fotovoltická elektráreň bude ročne vyrábať 700000kWh čistej elektrickej energie.

Pokiaľ ide o ekologické fungovanie, spoločnosť HONOR si osvojila fungovanie bez papiera v interných kanceláriách a offline obchodoch, čím dosiahla zníženú spotrebu tlačeného papiera, čo zodpovedá úspore 108kusov borovice Massonovej v roku 2023 oproti obdobiu pred znížením.

V roku 2023 získali projekty ESG spoločnosti HONOR uznanie od viacerých uznávaných priemyselných inštitúcií vrátane rebríčka najlepších čínskych dizajnov podľa Fortune a 50 ekologických ESG podľa Bloomberg.

Ak si chcete prečítať úplnú správu HONOR o ESG za rok 2023, kliknite sem.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2427003/image_5003200_39833528.jpg

Foto –https://mma.prnewswire.com/media/2427004/image_5003200_39833621.jpg

HONOR vydal správu o ESG za rok 2023 na fóre pre trvalo udržateľný rozvoj (3)

Modal title

HONOR vydal správu o ESG za rok 2023 na fóre pre trvalo udržateľný rozvoj (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5681

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.